Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
Buyer's Profile
Начало/Профил на купувача/Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ “Доверие” АД

Профил на купувача

  • Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ “Доверие” АД

    05.10.2015

    Лекарствените продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) – трябва да притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004 г.  на Европейския парламент и Съвета /чл. 23, ал. 1 на ЗЛПХМ/. В случай на изтичане на срока на разрешението на употреба на лекарствен продукт през съответната година за която се провежда обществена поръчка, в случай, че не е представено доказателство за наличие на разрешение за употреба на лекарствен продукт или не е посочен публичен регистър, от който да е видно наличие на такова разрешение за съответния лекарствен продукт, то предложението на участника няма да бъде допуснатo. Участникът декларира в съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт са налични, с остатъченен срок не по-малко от 75%.

Обратно