Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
 • Запишете час:

  02/40 36 100
 • Работим с:

Обява

01.01.1970

МБАЛ "Доверие" АД – гр. София на основание чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 68 /7/ от Закон за лечебните заведения обявява конкурс за длъжността "лекар, началник отделение/лаборатория" с място на работа гр. София, ж.к. Овча купел 2, ул.Фридрих Грюнангер № 2, в следните отделения:

 1. Отделение по хирургични болести;
 2. Отделение по акушерство и гинекология;
 3. Отделение по анестезиология и интензивно лечение;
 4. Отделение по ортопедия и травматология;
 5. Отделение по урология;
 6. Отделение по гастроентерология;
 7. Отделение за образна диагностика;
 8. Отделение за физикална терапия и рехабилитация ;
 9. Лаборатория по патология и цитопатология;
 10. Клинична лаборатория;
 11. Микробиологична лаборатория ;
 12. Лаборатория по трансфузионна хематология.

 

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Копие на документ за самоличност;
 2. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, научно звание, научна степен /ако има такива/:

2.1.  Копие от диплома за висше медицинско образование;

2.2.  Копие от диплома за придобита специалност /по профила на отделението/

2.3.  Сертификати за допълнителна медицинска квалификация;

2.4.  Копие от документ за научно звание и степен, ако има такива;

 1. Документ за стаж по специалността:

3.1. Препис извлечение от трудови книжки;

 1. Документ за медицински преглед;
 2. Свидетелство за съдимост;
 3. Заявление за участие в конкурс – свободен текст;
 4. Професионална автобиография;
 5. Бизнес план на определена тема за развитието на съответното отделение – писмена разработка в запечатан плик;
 6. Удостоверение от Българския лекарски съюз.

Изисквания за заемане на длъжността лекар началник отделение:

·         Да имат завършено висше медицинско образование;

·         Да са с призната специалност по профила на съответното отделение;

·         Да имат трудов стаж съгласно медицинските стандарти по съответните специалности, както и да имат стаж по специалността и съобразно останалите изисквания в медицинските стандарти;

·         Да са членове на Българския лекарски съюз;

·         Да имат компютърна грамотност и опит със специализираните програмни продукти за медицински заведения;

·         Да владеят чужди езици /поне един – английски/.

 Характер на работата: „лекарят, началник на отделение/лаборатория" планира, организира, контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност в отделението/лабораторията, което ръководи; отговаря за икономическата ефективност и информационната дейност на отделението/лабораторията; предлага и дава съгласие за назначаването и освобождаването на кадрите в повереното му звено и др.; отчита своята дейност пред изпълнителния директор.

 

Конкурсът ще се проведе със събеседване по писменото изложение на тема: „Развитие и управление на отделението. Медицинска и икономическа ефективност на отделението, контрол върху разходите и качеството на дейността през следващите три години”, съобразено с дейността на болницата, медицинските стандарти по съответните специалности и действащата в страната нормативна уредба.

 

Критерии за оценка и класиране на кандидатите.

 

Оценка на писменото изложение:

1. Степен на реална приложимост на разработения проект;

2. Съответствие на проекта с нормативната уредба;

3. Съответствие с медицинските стандарти;

4. Съответствие на проекта с обективните икономически условия в здравеопазването, с оглед мястото на лечебното заведение в системата на здравеопазването.

 

Оценка на събеседването:

1. Обосновано представяне на целите и задачите на отделението;

2. Степен на познаване на нормативната уредба в здравеопазването.

 

Класиране на кандидатите: Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от писмения проект и от проведеното събеседване не по-ниска от мн.добър 4.50.

 

Срок и място за подаване на документите:

Необходимите документи със Заявление за участие в конкурса – свободен текст и писменот изложение в запечатан плик се подават в кабинета на изпълнителния директор на МБАЛ „Доверие" АД, гр.София, ж.к.Овча купел 2, ул.Фридрих Грюнангер 2. Срок за подаване на документите един месец от публикуването на обявата на официалния интернет сайт на лечебното заведение и в печатно издание на национален ежедневник.

 

След обявяване на конкурса кандидатите могат да получат от звено „Човешки ресурси" длъжностна характеристика за съответната конкурсна длъжност и информация относно структурата на болницата, Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред и числеността на персонала, данни за отделението необходими за разработката на проекта. Телефон за връзка: 02/4036100 и 0882112071

Обратно към Вътрешни публикации