Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
Начало/Вътрешни публикации/Специализантски конкурс

Новини

Специализантски конкурс

01.01.1970

Многопрофилна болница за активно лечение "Доверие" обявява конкурс за лекари - специализанти по Ортопедия и травматология и по Гастроентерология.

Желаещите да участват в конкурса е нужно в едномесечен срок от издаването на заповедта за обявяването му да подадат в деловодството на МБАЛ "Доверие"  заявление в свободен текст до директора на болницата, към което е нужно да се приложат и следните документи:

- европейски формат Автобиография;

- заверено копие с гриф „вярно с оригинала“ и подпис на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицина;

- удостоверение за членство в Български лекарски съюз;

- удостоверение за трудов стаж, ако кандидата има такъв;

- медицинско свидетелство за постъпване на работа и свидетелство за съдимост. 

 

 

В срок от 10 дни от изтичане на срока за подаване на документите, комисия определена от МБАЛ "Доверие", ще посочи допуснатите кандидати. Те ще бъдат писмено уведомени за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването.

Обратно към Вътрешни публикации