Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN

Екип

Доц. д-р Зинаида Гаранина Fade

Доц. д-р Зинаида Гаранина

Образование:

1994 г. МУ София, придобита специалност по онкология

1984 г. МУ София, придобита специалност по обща хирургия

1970 г. – 1976 г. МУ София, магистърска степен по медицина

  

Професионален опит:

От 2017 г. МБАЛ „Доверие” АД, лекар хирург

До март 2017 г. Торакална клиника на Националната онкологична болница, доцент

2011 г. – 2016 г. Торакална клиника на Националната онкологична болница, главен асистент

1999 г. – 2011 г. Торакална клиника на Националната онкологична болница, Научен сътрудник I степен

1986 г. – 1999 г. Торакална клиника на Националната онкологична болница, Научен сътрудник II степен

1983 г. – 1986 г. Окръжен онкологичен диспансер гр. Враца, завеждащ организационно-методично отделение

1979 г. – 1983 г. Окръжен онкологичен диспансер гр. Враца, ординатор в хирургично отделение

1977 г. – 1979 г. Районна болница гр. Оряхово, ординатор в хирургично отделение

  

Научна дейност:

Двадесет и две публикации в български списания

Пет публикации в чужди списания с импакт фактор

Тридесет и четири участия в международни научни форуми с публикувани доклади и резюмета

Двадесет и три участия в български научни форуми с публикувани доклади и резюмета

Двадесет и три цитирания в български списания

Петнадесет цитирания в чуждестранни списания                                                                                 

  

Преподавателска дейност:

Лектор в лекционния курс за придобиване на специалност „Онкология”

2016 г. Придобито научно звание „Доцент по онкология”

2013 г. Придобиване на научна степен „Доктор по медицина”, защитена дисертация на тема „Оценка на индивидуализиран диагностичен подход при доброкачествени образувания на млечната жлеза и риск от малигнизация”

  

Участие в научни организации:

Българска национална асоциация по онкология

Член на ръководството на Breast Surgeons Working Group (Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum)

Член на The College of the European School of Oncology

Член на Balkan Union of Oncology

Съосновател на Балканския офис на European School of Oncology

 

 Награди и отличия:

2012 г. и 2015 г. Сред най-добрите лекари в София според проучването на Дарик радио

  

Други квалификации:

Владее английски, френски и руски език

Обратно към екип